Menu

  • na tento druh previerok kladieme pri overovaní pôvodu vozidiel zvláštny dôraz. Pri fyzických expertízach je možné odhaliť zmeny v identifikačných znakoch vozidla a tým teda i vozidlo nejakým spôsobom pozmenené, jeho „úpravy“ by dokladovou previerkou čísla karosérie neboli zistené. Expertízy prevádza tím skúsených technikov, ktorí operatívne pôsobia na celom území Slovenskej republiky. Naši klienti teda nemusia vynakladať ďalší čas a peniaze spojené s fyzickou expertízou.
  • pre skúmanie originality identifikačných znakov vozidiel používajú technici pri expertízach najmodernejšie prístroje a konzultáciu s expertom.
  • samozrejmou súčasťou každej expertízy je podrobný rozbor čísla karosérie skúmaného vozidla. Pri týchto rozboroch vychádzame z dostupných údajov, ktoré na základe spolupráce poskytujú výrobcovia vozidiel. Úzku spoluprácu s výrobcami vozidiel, resp. s importérmi jednotlivých značiek, využívame tiež pri overovaní originality identifikačných znakov preverovaných vozidiel, ďalej v prípade potreby pre presné stanovenie roku výroby, typu vozidla, presného určenia farby, aj. Z každej fyzickej expertízy je vyhotovený podrobný elektronický protokol, v ktorom sú zaznamenané všetky identifikačné znaky, ktoré boli na vozidle pri expertíze zistené. K protokolu je pripojená i séria digitálnych fotografií dokumentujúcich exteriér, prípadné poškodenia a najdôležitejšie identifikátory vozidla. Táto dokumentácia môže byť využitá pri pátraní po vozidle v prípade jeho odcudzenia, alebo môže slúžiť pre poisťovne.